Regulamin Serwisu Internetowego NiebanalnyTurysta.pl

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego NiebanalnyTurysta.pl, zwanego dalej Serwisem.

 2. Serwis prowadzony jest pod adresem URL www.niebanalnyturysta.pl.

 3. Serwis dostępny jest dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet, którzy za pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej, mogą wywoływać i przeglądać strony WWW.

 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 5. Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i korzystania z Serwisu wyłącznie na warunkach i w zakresie opisanym w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 6. Korzystanie z określonych funkcjonalności może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisie. W szczególności, uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisie, wymaga korzystanie z forum dyskusyjnego, a także dodawanie przez użytkowników materiałów i komentarzy oraz pobieranie lub udostępnianie plików.

 7. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@niebanalnyturysta.pl.

 8. W celu kontaktu z administratorem należy wysłać e-mail na adres admin@niebanalnyturysta.pl.

II. Zawartość Serwisu

 1. Serwis ma na celu umożliwienie użytkownikom gromadzenia i wymiany informacji przede wszystkim na temat podróżowania, turystyki, motoryzacji, historii i fotografii. Jednocześnie, celem działania Serwisu jest integracja środowiska miłośników podróżowania.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości stron, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.

 3. Serwis zastrzega, iż korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika i nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, przerw oraz wad technicznych, jak również, że użytkownik odnajdzie w Serwisie dokładnie te informacje, których szukał.

 4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji bądź plików pozyskanych za pomocą Serwisu.

 5. Użytkownik udziela Serwisowi prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Przez udostępnienie treści/materiałów w Serwisie użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez administratora oraz pozostałych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku i pól eksploatacji, które zgodnie z postanowieniami Regulaminu są dostępne administratorowi i użytkownikom Serwisu.

 2. Użytkownicy udzielają nieodpłatnie Serwisowi prawa do redagowania, kopiowania i anonimowego rozpowszechniania takich materiałów w sieci Internet a także umieszczania takich materiałów w drukowanej lub umieszczonej na innym fizycznym nośniku wersji Serwisu, wytwarzania tak utrwalonych materiałów określoną techniką (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową). Użytkownicy zapewniają także, że w stosunku do materiałów umieszczonych przez nich w Serwisie, ani oni ani jakiekolwiek osoby trzecie nie będą wykonywały osobistych prawa autorskich wobec Serwisu.

 3. Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie treści sprzecznych z prawem, sprzecznych z netykietą, celujących w godność osobistą, obrażających lub poniżających inne osoby, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów miedzy narodami oraz treści pornograficznych. Zamieszczony powyżej zakaz obejmuje również zakaz umieszczania linków do stron, na których takie treści są rozpowszechniane. Ponadto, użytkownicy nie mogą zamieszczać w Serwisie treści ujawniających prywatne informacje dotyczące innych użytkowników bez ich zgody, spamu, tzw. ”łańcuszków szczęścia”, wirusów lub innych złośliwych programów typu malware.

 4. Użytkownicy zobowiązują się, iż wszelkie treści bądź materiały zamieszczane przez nich w Serwisie są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają praw osób trzecich, jak również nie mają wad prawnych a ich wykorzystanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych, praw z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw czy dóbr prawem chronionych.

 5. Niedopuszczalne jest wykorzystanie danych użytkowników Serwisu, pozyskanych w Serwisie do celów innych niż kontakty towarzyskie wynikające z użytkowania Serwisu. W szczególności dotyczy to wykorzystania adresów e-mail do rozsyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych oraz wykorzystania numerów telefonów do proponowania usług.

 6. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu, konieczna jest dokonanie przez użytkowników rejestracji, zgodnie z poniższym procesem:

  a. Pod adresem http://niebanalnyturysta.pl/component/comprofiler/registers należy wypełnić wymagane pola: adres e-mail, nazwę użytkownika (login) oraz hasło dostępu. Użytkownik może także uzupełnić niewymagane pola dodatkowe;
  b. Należy zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji Akceptacja Regulaminu Serwisu oraz wcisnąć przycisk Zarejestruj się;

  Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany w procesie rejestracji wysłany zostanie mail z linkiem umożliwiającym aktywację Konta przez użytkownika.

 1. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W braku takiej zgody osoby niepełnoletnie zobowiązanie są do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Serwisu.

 2. Dzięki podanemu w procesie rejestracji loginowi oraz hasłu, użytkownicy mogą logować się w Serwisie i korzystać z jego pełnej funkcjonalności. W szczególności mogą umieszczać swoje materiały, zdjęcia, zmieniać dane zawarte w profilu oraz być uczestnikami forum.

 3. Dane osobowe użytkownika podane przy procesie rejestracji będą przetwarzane w celu udostępnienia Konta i świadczenia usług w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora.

 4. Serwis dokłada możliwie najlepszych starań, aby zapewnić ochronę prywatności użytkowników Serwisu. Każdy z zarejestrowanych użytkowników decyduje które informacje o sobie udostępnić, podając je w swoim Koncie. Dane te nie będą przez Serwis sprzedawane, użyczane ani przekazywane innym osobom lub instytucjom, oprócz przypadków naruszenia prawa, na wniosek sądu, policji, prokuratury lub innego uprawnionego organu.

 5. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).

 6. Zabrania się udostępniania swojego konta innym podmiotom.

 7. Użytkownik rejestrując się w Serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach w Serwisie, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

 8. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich loginów i haseł przed dostępem osób trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia hasła przez użytkownika bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia i/lub wykorzystania przez osoby trzecie.

 9. Korzystanie z Serwisu może wymagać wykorzystania plików typu cookies lub plików o podobnym działaniu. Pliki typu cookies instalowane są w celu dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników, jak również dostarczają Serwisowi cennych informacji statystycznych o korzystaniu przez użytkowników z Serwisu. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików typu cookies, jednak może to doprowadzić do ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.

 2. O zmianach w Regulaminie użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni na stronach Serwisu.

 3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Serwisu.

 4. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania kont a tym samym uczestnictwa w Serwisie uztkowników naruszających niniejszy regulamin.